Disponible la memòria de residus de 2018

Disponible la memòria de residus de 2018

Generació de residus municipals totals

Aquest any, després de la davallada en la generació de residus observada el passat 2017, observem una important recuperació en la generació de residus que s’emmarca en la tendència observada dels anys 2014 a 2016.

És així com aquest any 2018 la generació de residus a la comarca ha augmentat un 7,2%.

generació

Atès que han augmentat els residus municipals totals en un 7,2% i la població de la comarca només ha augmentat un 0,8%, aquest any ha augmentat de manera important la ràtio de la generació de residus municipals totals per càpita passant d’1,27 Kg per habitant i dia l’any 2017 a 1,35 Kg per habitant i dia l’any 2018.

evolucio RM

Això ens fa suposar que en els darrers anys hi ha hagut clarament una influència de la conjuntura econòmica que afecta a la generació total de residus i, de manera específica, també als resultats de la recollida selectiva. Malgrat això, l’any 2017 hi va haver una davallada en la generació de residus, concentrada en l’últim trimestre de l’any, deguda sobretot al clima d’incertesa política.

 Recollida selectiva

Aquest any 2018, com a novetat més destacable, s’ha implantat la recollida Porta a Porta al municipi de Porqueres i part de Camós.

Aquest important canvi representa un major grau de corresponsabilització del ciutadà envers la generació de residus i ens acosta més al compliment dels objectius europeus de reciclatge que per l’any 2020 ha de ser del 60%.

És així com enguany augmenta considerablement la recollida selectiva en contenidors al carrer i amb Porta a Porta a tota la comarca després de 7 anys d’estancament. Aquest augment, l’any 2018, respecte l’anterior, ha estat d’un 17,7%.

Si a la recollida en contenidors al carrer s’hi sumen els residus recollits a la deixalleria, enguany s’han recollit selectivament 6.606 tones, un 21,9% més que l’any anterior, que representen el 41,8% dels residus municipals generats a la comarca.

percentatge2018

Aquest increment en la recollida selectiva tal i com hem esmentat més amunt és conseqüència en part de la implantació de la recollida porta a porta a Porqueres i part de Camós i d’una major participació global a la comarca en la recollida selectiva.

L’increment global en nombre de tones és de 1.188 tn de les quals 520 provenen de la recollida Porta a Porta mentre que amb contenidors al carrer s’ha incrementat la recollida en 668 tones.

S’ha de destacar els percentatges de recollida selectiva que enguany han assolit els municipis de Porqueres (75%) i de Camós (51%) que fan la recollida selectiva Porta a Porta i que són amb diferència els més alts de la comarca.

Rebuig entrat a l’abocador

Aquest any 2018 torna a disminuir l’entrada de rebuig a l’abocador provinent dels residus municipals dels pobles de la comarca. Aquesta disminució és de 124 tones en relació a 2017. La causa que explica aquesta disminució enguany és la implantació de la recollida Porta a Porta a Porqueres i una part de Camós que ha comportat una millor separació dels residus municipals.

El total del rebuig dels residus domèstics i comercials dels municipis de la comarca entrats a l’abocador comarcal el passat any 2018 va ser de 9.206 tones, amb una disminució del 1,33 % respecte l’any 2017.

Deixalleria

L’evolució d’usuaris i de tones recollides del servei de deixalleria del Pla de l’Estany mostra un important augment respecte les dades de 2017.

Concretament aquest any 2018 han augmentat un 65% les tones gestionades a través de les deixalleries, i si se sumen els usuaris de la deixalleria fixa, la mòbil i la minideixalleria de Porqueres i es comparen amb les dades de 2017 els usuaris han augmentat un 195%, atès també que l’any 2017 no es comptabilitzaven els usuaris de la minideixalleria de Porqueres.

Enguany com a millora important del servei de deixalleria comarcal s’ha ampliat l’horari de la deixalleria de dilluns a dissabte de 9 a 19 h de manera ininterrompuda per poder donar un millor servei al ciutadà.

Campanyes sensibilització

  • Enguany s’ha realitzat una nova campanya de reforç de la recollida selectiva amb el fons de campanyes d’ECOEMBES i ECOVIDRIO dels anys 2016, 2017 i 2018. Aquesta campanya es va realitzar durant 4 caps de setmana dels mesos de novembre i desembre aprofitant les fires més concorregudes de la comarca; Sant Martirià a Banyoles, Sant Andreu a Serinyà, la Fira d’hivern de Porqueres i la Fira de Nadal de Banyoles. Mitjançant punts informatius i tallers es donava informació sobre la recollida selectiva a les famílies participants i es resolien dubtes entorn el reciclatge.
  • El mes de desembre es va iniciar una campanya pilot per al foment de la recollida selectiva d’envasos al Pla de l’Estany pionera a tot Catalunya. Aquesta campanya, finançada per ECOEMBES i coordinada per Blue Room Innovation, consistia en recompensar a les famílies que reciclen adequadament els envasos destinats al contenidor groc, mitjançant una aplicació pel telèfon mòbil cada vegada que es portin al contenidor groc amb una bossa a la qual s’hi afegeix un codi QR. Cada participació donava dret a obtenir una moneda virtual anomenada RECICLOS que es podia bescanviar per participacions en loteria, donatius a entitats ambientals o altres. Aquesta campanya es va iniciar el cap de setmana del 15 i 16 de desembre en motiu de la Fira de nadal de Banyoles i ha finalitzat el mes de febrer de 2019.

Objectius 2019

  • Impulsar la redacció d’un Pla Estratègic de Gestió de Residus a la comarca 2019-2025 que ajudi als ajuntaments a definir un model de recollida que permeti assolir els objectius que marca la legislació de residus de cares als propers anys.

Principals dades de la recollida de residus municipals a la comarca del Pla de l’Estany l’any 2018:

residus2018

Consulta la memòria sencera.

Anuncis
Disponible la memòria de residus de 2017

Disponible la memòria de residus de 2017

Generació de residus municipals totals

Aquest any, després de 3 anys consecutius d’increments en la generació de residus municipals a la comarca, s’observa una davallada en la generació de residus municipals. Aquesta disminució s’observa amb molta intensitat en la recollida de la fracció rebuig, concretament en l’últim trimestre de l’any.

En el període 2014-2016 s’ha observat una clara recuperació de la generació de residus a la comarca mentre que aquest any 2017 s’ha reduït en un 2,6%.

evo_gen

Malgrat això el Pla de l’Estany es troba l’any 2017 amb nivells de generació de residus similars als que es produïen l’any 2000.

 Atès que han disminuït els residus municipals totals en un 2,6% i la població de la comarca ha augmentat un 0,6%, aquest any ha disminuït la ràtio de la generació de residus municipals totals per càpita passant d’1,31 Kg per habitant i dia l’any 2016 a 1,27 Kg per habitant i dia l’any 2017.

Això ens fa suposar que en els darrers anys hi ha hagut clarament una influència de la conjuntura econòmica que afecta a la generació total de residus i, de manera específica, també als resultats de la recollida selectiva. Malgrat això aquest any 2017, tot i mantenir-se una certa recuperació econòmica observada des de l’any 2014, hi ha hagut una disminució en la generació de residus a la comarca.

Recollida selectiva

Aquest any torna a davallar la recollida selectiva en contenidors al carrer a tota la comarca després de 2 anys de moderats increments. Aquesta disminució, l’any 2017, respecte l’anterior, ha estat d’un 1,7%. Enguany es pot atribuir aquesta disminució de la recollida selectiva a les fraccions de cartró comercial, matèria orgànica domèstica i residu verd.

Si a la recollida en contenidors al carrer s’hi sumen els residus recollits a la deixalleria, enguany s’han recollit selectivament 5.418,97 tones, un 1,0% menys que l’any anterior, que representen el 36,7% dels residus municipals generats a la comarca. Malgrat això, el % de recollida selectiva sobre el total de residus municipals ha augmentat lleugerament aquest any 2017 malgrat que pot considerar-se estancat entre el 36-37%, tal i com es pot observar a la figura.

percent_rec_sel

La disminució de les tones recollides selectivament experimentat el 2017 es deu, per tant, a una disminució important del cartró comercial (-16,3%), la matèria orgànica domèstica (-5,9%) i el residu verd (-9,6%).

Rebuig entrat a l’abocador

Aquest any 2017 disminueix l’entrada de rebuig a l’abocador provinent dels residus municipals dels pobles de la comarca. Aquesta disminució, que s’observa després de 3 anys d’augment continuat, és de 337 tones.

El total del rebuig dels residus domèstics i comercials dels municipis de la comarca entrats a l’abocador comarcal el passat any 2017 va ser de 9.329,18 tones, amb una disminució del 3,5 % respecte l’any 2016.

evo_rebuig

Dades per tipologia de residu

Tipus

Contenidor

Núm. de contenidors

Tones recollides

Variació respecte 2016

Vidre

 cont_vidre

238

654,56

5,7%

Envasos

 cont_envasos

244

621,74

4,9%

Paper i Cartró

 cpaper

234

673,87

2,3%

Cartró comercial

 paper_cartroPAP2

266,07

-16,3%

FORM domèstica

 icoformdom

240

825,99

-5,9%

FORM comercial

 bujols_form_240_memo

126

469,89

8,2%

Rebuig comercial

 bujols_rebuig_700_memo

212

1.091,15

-1,7%

Rebuig domèstic

 cont_conv

600

8.238,03

-3,7%

Residu Verd        (en contenidors al carrer)

 verd

70

837,58

-9,6%

Deixalleria i Altres (voluminosos, tèxtil, fustes i poda ajuntaments)

logodeixalleria

1.068,46

2,0%

TOTAL

 

 

14.747,34

-2,6%

Podeu consultar la memòria sencera a la pàgina web de medi ambient.

MEMORIA2017_FINAL

JA RECOLLIM COMPOST!

Ja fa més de 6 mesos que vam retirar els contenidors del carrer per a la recollida de l’orgànica i, en substitució, vam instal·lar unes àrees tancades amb compostadors per a la pràctica del compostatge comunitari. Una pràctica més eficient i respectuosa amb l’entorn.

Ara, i gràcies a la vostra col·laboració, ja podem obtenir el resultat de gestionar els residus orgànics a través dels compostadors de les àrees tancades: el compost.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Veniu a uns dels tallers per conèixer els usos i aplicacions del compost per:

— Informar-vos dels diferents usos i aplicacions del compost per a l’hort i el jardí
— Assessorar-vos sobre el procés del compostatge i com extreure el compost , en cas que tingueu compostador a casa
— Si no disposeu de compostador a casa, indicar-vos com sol·licitar-lo, o bé com participar del compostatge comunitari
— Endur-vos el vostre compost a casa (porteu un recipient)

Dates dels tallers:

  • Esponellà: dissabte, 3 de juny a les 10 h – Annex de cal Baró
  • Crespià: dissabte, 3 de juny a les 12 h – plaça del Pi (zona verda)
  • Sant Miquel de Campmajor: dissabte, 17 de juny a les 10 h – camí de la Roqueta (àrea de contenidors)
  • Palol de Revardit: dissabte, 17 de juny a les 12 h – el Castell (àrea de contenidors)
Disponible la memòria de residus de 2016

Disponible la memòria de residus de 2016

Generació de residus municipals totals

Per tercer any consecutiu, després de 6 anys consecutius de davallades, s’incrementa la generació de residus municipals a la comarca. Aquest augment coincideix amb indicis ja observats altres anys de recuperació econòmica.

En el període 2008-2013 cada any hi havia una disminució anual en la producció total de residus municipals (rebuig + recollida selectiva). Aquest any 2016 la generació de residus municipals a la comarca ha augmentat un 1,5%.

generacio2016

Malgrat això el Pla de l’Estany es troba l’any 2016 amb nivells de generació de residus similars als que es produïen l’any 2001.

 Atès que han augmentat els residus municipals totals en un 1,5% i la població de la comarca ha augmentat tan sols un 0,1%, aquest any ha augmentat la ràtio de la generació de residus municipals totals per càpita passant d’1,28 Kg per habitant i dia l’any 2015 a 1,29 Kg per habitant i dia l’any 2016.

Això ens fa suposar que en els darrers sis anys hi ha hagut clarament una influència de la conjuntura econòmica que afecta a la generació total de residus i, de manera específica, també als resultats de la recollida selectiva. Malgrat això aquest any 2016, que continua una certa recuperació econòmica observada ja l’any 2014, hi ha hagut un increment en la generació de residus a la comarca. En general han augmentat tots els residus a excepció del vidre i el residu verd.

Recollida selectiva

Aquest any torna a davallar la recollida selectiva en contenidors al carrer (paper, vidre, envasos, FORM i residu verd) a tota la comarca després de 2 anys de moderats increments. Aquesta disminució, l’any 2016, respecte l’anterior, ha estat d’un 0,6%. Enguany es pot atribuir aquesta disminució a les fraccions de vidre i residu verd.

Si a la recollida en contenidors al carrer s’hi sumen els residus recollits a la deixalleria s’han recollit selectivament 5.474,54 tones, un 1,1% més que l’any anterior, que representen el 36,8% dels residus municipals generats a la comarca.  El % de recollida selectiva sobre el total de residus municipals ha disminuït lleugerament aquest any 2016 malgrat que pot considerar-se estancat entre el 36-37%, tal i com es pot observar a la figura.

L’augment de les tones recollides selectivament experimentat el 2016 es deu, per tant, a un augment de la quantitat de residus recollits a la deixalleria (si s’hi sumen els voluminosos, el tèxtil i la poda i les fustes dels ajuntaments) amb un augment del 8,8%. També augmenta la recollida de paper i cartró, tant en àrea d’aportació com comercial, en un 7,3% i un 3,3% respectivament i la FORM domèstica també està donant bons resultats amb un augment del 3,9%.

recsel2016

Rebuig entrat a l’abocador

Aquest any 2016 és el tercer any que augmenta l’entrada de rebuig a l’abocador provinent dels residus municipals dels pobles de la comarca des de l’any 2004. Aquest increment es de 159 tones. La causa més evident doncs és la lleugera recuperació econòmica ja observada ja fa dos anys malgrat l’estancament en el nombre d’habitants de la comarca.

El total del rebuig dels residus domèstics i comercials dels municipis de la comarca entrats a l’abocador comarcal el passat any 2016 va ser de 9.419,84 tones, amb un increment del 1,72 % respecte l’any 2015, tenint en compte que enguany com l’any passat no s’hi compten els residus provinents de la neteja viària.

rebuig2016

Dades per tipologia de residu

Tipus

Contenidor

Núm. de contenidors

Tones recollides

Variació respecte 2015

Vidre

 cont_vidre

237

619,00

-4,4%

Envasos

 cont_envasos

243

592,47

1,7%

Paper i Cartró

 cpaper

233

658,93

7,3%

Cartró comercial

 paper_cartroPAP2

317,82

3,3%

FORM domèstica

 icoformdom

237

877,81

3,9%

FORM comercial

 bujols_form_240_memo

128

434,21

0,5%

Rebuig comercial

 bujols_rebuig_700_memo

207

1.109,51

4,9%

Rebuig domèstic

 cont_conv

601

8.310,33

1,3%

Residu Verd        (en contenidors al carrer)

 verd

70

926,36

-9,5%

Deixalleria i Altres (voluminosos, tèxtil, fustes i poda ajuntaments)

logodeixalleria

1.047,94

8,8%

TOTAL

 

 

14.894,38

1,5%

Podeu consultar la memòria sencera a la pàgina web de medi ambient.

MEMORIA2016_FINAL

QUATRE MUNICIPIS DEL PLA DE L’ESTANY SUPRIMEIXEN ELS CONTENIDORS DE L’ORGÀNICA I IMPULSEN EL COMPOSTATGE COMUNITARI I CASOLÀ

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els ajuntaments de Sant Miquel de Campmajor, Crespià, Esponellà i Palol de Revardit han engegat la implantació del compostatge comunitari i casolà en aquests quatre municipis de la comarca. A partir d’ara, les famílies de Sant Miquel de Campmajor, Crespià, Esponellà i Palol de Revardit podran triar entre compostar des de casa o participar en el compostatge comunitari. La iniciativa, que comportarà la desaparició de tots els contenidors d’orgànica al carrer abans del 3 de desembre, suposarà la implantació del compostatge com a via exclusiva per a la gestió dels residus orgànics. Un educador ambiental del Consell Comarcal ja ha començat a visitar totes les famílies de Sant Miquel de Campmajor, Crespià, Esponellà i Palol de Revardit per explicar-los el projecte. A més, s’han programat 6 tallers informatius que tindran lloc en les noves àrees de compostatge.

Els tallers informatius

Crespià: dissabte, 19 de novembre a les 10 hores a la Plaça del Pi (zona verda)

Esponellà: dissabte, 19 de novembre a les 12 hores a la Carretera de Banyoles a Figueres (àrea de contenidors)

Sant Miquel de Campmajor: dissabte, 26 de novembre a les 10 hores al Camí de la roqueta (àrea de contenidors)

Palol de Revardit : dissabte, 26 de novembre a les 12 hores al Castell (àrea de contenidors), dissabte 3 de desembre a les 10 hores a Cal Ferrer (àrea de contenidors) i dissabte 3 de desembre a les 12 hores al Pavelló (àrea de contenidors).

La retirada dels contenidors d’orgànica al carrer es realitzarà el divendres anterior als tallers de compostatge. El Consell Comarcal i els ajuntaments implicats han decidit implantar el compostatge comunitari en aquests municipis en tractar-se de zones rurals i disseminades on es recollien pocs quilos d’orgànica domèstica a través dels contenidors al carrer, fet que suposava un encariment del servei de recollida i un baix rendiment en recollida selectiva. En aquests municipis, el compostatge casolà es va engegar el 2006 mentre que la recollida de l’orgànica es va posar en marxa el 2012. Amb el nou sistema – que serà possible gràcies a una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya i del MAGRAMA-, el Consell Comarcal i els ajuntaments implicats volen evitar els impactes i els costos associats al transport i tractament dels residus orgànics. Aquest sistema, a més, permet que els veïns obtinguin compost –adob d’alta qualitat- per a utilitzar als jardins i als horts.

EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY PROMOCIONA L’AUTOCOMPOSTATGE CASOLÀ EN EL MARC DEL FIRESTANY 2016

El Consell Comarcal impulsa el coneixement de la gestió de la fracció orgànica a través de l’autocompostatge i difon el nou projecte d’autocompostatge comunitari que s’implantarà als municipis de Sant Miquel de Campmajor, Crespià, Esponellà i Palol de Revardit

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha muntat un estand al Firestany de Banyoles que se celebra aquest cap de setmana del 19-20 de novembre per donar a conèixer el compostatge casolà i la nova campanya d’implantació del compostatge comunitari a la comarca.

L’estand reprodueix una àrea de compostatge comunitari, com les que s’han muntat els darrers dies als municipis abans esmentats, que inclou un tancat de fusta tractada, dos compostadors de 700 litres de capacitat, un bagul per a l’estructurant i les eines necessàries per fer compostatge; airejadors, pales, forques, etc. També s’ha muntat un petit hort per representar que a través del compostatge podem tancar el cicle de la matèria orgànica, si tenim hort o jardí i utilitzem el compost resultant com a adob.

Les xifres del compostatge domèstic

En els últims anys, el Pla de l’Estany ha fet un gran desplegament del compostatge domèstic. En l’actualitat hi ha 531 compostadors en servei repartits per tota la comarca. Ara els municipis de Sant Miquel de Campmajor, Crespià, Esponellà i Palol de Revardit fan un pas més i aposten per gestionar la fracció orgànica exclusivament a través del compostatge. Segons dades de l’estadística de recollida selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya, l’any 2015, es van tractar a través de l’autocompostatge 140,30 tones de residus orgànics al Pla de l’Estany, el que representa un 1% del total dels residus generats a la comarca.

Disponible la memòria de residus de 2015

Disponible la memòria de residus de 2015

Generació de residus municipals totals

Per segon any consecutiu, després de 6 anys consecutius de davallades, s’incrementa la generació de residus municipals a la comarca. Aquest augment coincideix amb certs indicis de recuperació econòmica.

En el període 2007-2013 cada any hi havia una disminució anual en la producció total de residus municipals (rebuig + recollida selectiva). Aquest any 2015 la generació de residus municipals a la comarca ha augmentat un 0,5% .

generació2015

Malgrat això el Pla de l’Estany es troba l’any 2015 amb nivells de generació de residus similars als que es produïen l’any 2000.

Atès que han augmentat els residus municipals totals en un 0,5% i la població de la comarca ha disminuït un 0,1%, aquest any ha augmentat la ràtio de la generació de residus municipals totals per càpita passant d’1,27 Kg per habitant i dia l’any 2014 a 1,28 Kg per habitant i dia l’any 2015, similar als residus que generava un habitant de la comarca l’any 2012 i també el 1995.

Això ens fa suposar que en els darrers sis anys hi ha hagut clarament una influència de la conjuntura econòmica que afecta a la generació total de residus i, de manera específica, també als resultats de la recollida selectiva. Malgrat això aquest any 2015, que continua una certa recuperació econòmica observada l’any 2014, hi ha hagut un increment en la generació de residus a la comarca. En general han augmentat tots els residus a excepció del cartró i l’orgànica domèstica que porta 2 anys baixant. La disminució d’aquesta última fracció s’interpreta com un relaxament en els hàbits en la separació d’aquesta fracció ja que va ser l’última recollida que es va posar en servei.

Recollida selectiva

Aquest any torna a augmentar la recollida selectiva en contenidors al carrer a tota la comarca després de 2 anys de davallada. Aquest augment, l’any 2015, respecte l’anterior, ha estat d’un 1,1% (s’hi hi sumem el cartró de la deixalleria l’augment ha estat del 1,2%). Segurament enguany es pot atribuir aquesta recuperació de la recollida selectiva i de la generació de residus en general a la situació d’increment de l’activitat econòmica que s’ha detectat els darrers trimestres del 2014 i durant el 2015.

Tanmateix el % de recollida selectiva sobre el total de residus municipals ha tornat a augmentar aquest any 2015 després de tres anys seguits de disminuir, tal i com es pot observar a la figura 3. S’han recollit selectivament 5.417,23 tones, un 1,3% més que l’any anterior, que representen el 36,9% dels residus municipals generats a la comarca.

L’augment de la recollida selectiva experimentada el 2015 es deu a una discret augment de la quantitat de residus recollits a la deixalleria (si s’hi sumen els voluminosos, el tèxtil i la poda i les fustes dels ajuntaments) amb un augment del 2,1%. També augmenta la recollida de residu verd en contenidors al carrer en un 1,9%, la FORM comercial també està donant bons resultats amb un augment del 8,8% i el Vidre i els Envasos augmenten un 3,1% i un 3,8% respectivament.

recsel2015

Rebuig entrat a l’abocador

Aquest any 2015 és el segon any que augmenta l’entrada de rebuig a l’abocador provinent dels residus municipals dels pobles de la comarca des de l’any 2004. Aquest increment es de tan sols 2 tones ja que aquest any no es comptabilitzen els residus provinent de la neteja viària. La causa més evident doncs és la lleugera recuperació econòmica ja observada l’any passat malgrat que hi ha una certa disminució de la població de la comarca.

El total del rebuig dels residus domèstics i comercials dels municipis de la comarca entrats a l’abocador comarcal el passat any 2015 va ser de 9.260,72 tones, amb un increment del 0,02 % respecte l’any 2014, tenint en compte que enguany no s’hi compten els residus provinents de la neteja viària.

rebuig abocador

Dades per tipologia de residu

Tipus

Contenidor

Núm. de contenidors

Tones recollides

Variació respecte 2014

Vidre

 cont_vidre

234

647,82

3,1%

Envasos

 cont_envasos

239

582,78

3,8%

Paper i Cartró

 cpaper

230

614,33

-2,7%

Cartró comercial

 paper_cartroPAP2

307,75

-2,9%

FORM domèstica

 icoformdom

254

845,17

-2,5%

FORM comercial

 bujols_form_240_memo

118

432,25

8,8%

Rebuig comercial

 bujols_rebuig_700_memo

201

1.057,68

5,9%

Rebuig domèstic

 cont_conv

598

8.203,04

-0,7%

Residu Verd        (en contenidors al carrer)

 verd

70

1.023,90

1,9%

Deixalleria i Altres (voluminosos, tèxtil, fustes i poda ajuntaments)

logodeixalleria

963,23

2,1%

TOTAL

 

 

14.677,95

0,5%

Podeu consultar la memòria sencera a la pàgina web de medi ambient.

MEMORIA2015_FINAL

Separes? Ara a Serinyà, Fontcoberta, Porqueres i Banyoles

Separes? Ara a Serinyà, Fontcoberta, Porqueres i Banyoles

A partir d’aquest mes de març el punt informatiu de reforç de la recollida selectiva que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany juntament amb el COIET serà itinerant per diversos municipis de la comarca.

Després de la bona acollida que ha tingut aquests últims anys al mercat de Banyoles s’ha decidit portar-lo a diferents municipis de la comarca. D’aquesta manera s’intenta fer més visible els serveis que en matèria de recollida de residus presta el Consell Comarcal a tots els ciutadans de la comarca.

El punt informatiu a partir del mes de març visitarà les poblacions de Serinyà, Porqueres, Fontcoberta (Melianta) i Banyoles els dies que aquests pobles tinguin mercat 1 vegada al mes.

S’aprofitarà aquest punt informatiu per repartir kits de l’orgànica (cubells + bosses compostables) i resoldre dubtes sobre la recollida selectiva. Aquest punt informatiu també servirà per divulgar els serveis que presta el COIET com a àrea especialitzada del Consell Comarcal quan a la gestió de residus; deixalleria, recollida de trastos i de residu verd.

A continuació es llisten els dies que el punt informatiu pararà a cada municipi:

Serinyà (davant Bar Bypass de 9 a 12h)

1r divendres feiner:

·         4 de març

·         1 d’abril

·         6 de maig

·         3 de juny

·         1 de juliol

·         2 de setembre

·         7 d’octubre

·         4 de novembre

·         2 de desembre

Porqueres (Plaça Major de 9 a 12h).

2n divendres feiner:

·         11 de març

·         8 d’abril

·         13 de maig

·         10 de juny

·         8 de juliol

·         9 de setembre

·         14 d’octubre

·         11 de novembre

·         9 de desembre

Fontcoberta (Plaça Catalunya de 9 a 12h)

3r dilluns feiner:

·         14 de març

·         18 d’abril

·         30 de maig

·         20 de juny

·         18 de juliol

·         19 de setembre

·         17 d’octubre

·         21 de novembre

·         19 de desembre

Banyoles (Plaça Turers de 9 a 12h)

4t dimecres feiner:

·         30 de març

·         27 d’abril

·         25 de maig

·         29 de juny

·         27 de juliol

·         28 de setembre

·         26 d’octubre

·         30 de novembre

·         14 de desembre