QUATRE MUNICIPIS DEL PLA DE L’ESTANY SUPRIMEIXEN ELS CONTENIDORS DE L’ORGÀNICA I IMPULSEN EL COMPOSTATGE COMUNITARI I CASOLÀ

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els ajuntaments de Sant Miquel de Campmajor, Crespià, Esponellà i Palol de Revardit han engegat la implantació del compostatge comunitari i casolà en aquests quatre municipis de la comarca. A partir d’ara, les famílies de Sant Miquel de Campmajor, Crespià, Esponellà i Palol de Revardit podran triar entre compostar des de casa o participar en el compostatge comunitari. La iniciativa, que comportarà la desaparició de tots els contenidors d’orgànica al carrer abans del 3 de desembre, suposarà la implantació del compostatge com a via exclusiva per a la gestió dels residus orgànics. Un educador ambiental del Consell Comarcal ja ha començat a visitar totes les famílies de Sant Miquel de Campmajor, Crespià, Esponellà i Palol de Revardit per explicar-los el projecte. A més, s’han programat 6 tallers informatius que tindran lloc en les noves àrees de compostatge.

Els tallers informatius

Crespià: dissabte, 19 de novembre a les 10 hores a la Plaça del Pi (zona verda)

Esponellà: dissabte, 19 de novembre a les 12 hores a la Carretera de Banyoles a Figueres (àrea de contenidors)

Sant Miquel de Campmajor: dissabte, 26 de novembre a les 10 hores al Camí de la roqueta (àrea de contenidors)

Palol de Revardit : dissabte, 26 de novembre a les 12 hores al Castell (àrea de contenidors), dissabte 3 de desembre a les 10 hores a Cal Ferrer (àrea de contenidors) i dissabte 3 de desembre a les 12 hores al Pavelló (àrea de contenidors).

La retirada dels contenidors d’orgànica al carrer es realitzarà el divendres anterior als tallers de compostatge. El Consell Comarcal i els ajuntaments implicats han decidit implantar el compostatge comunitari en aquests municipis en tractar-se de zones rurals i disseminades on es recollien pocs quilos d’orgànica domèstica a través dels contenidors al carrer, fet que suposava un encariment del servei de recollida i un baix rendiment en recollida selectiva. En aquests municipis, el compostatge casolà es va engegar el 2006 mentre que la recollida de l’orgànica es va posar en marxa el 2012. Amb el nou sistema – que serà possible gràcies a una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya i del MAGRAMA-, el Consell Comarcal i els ajuntaments implicats volen evitar els impactes i els costos associats al transport i tractament dels residus orgànics. Aquest sistema, a més, permet que els veïns obtinguin compost –adob d’alta qualitat- per a utilitzar als jardins i als horts.

EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY PROMOCIONA L’AUTOCOMPOSTATGE CASOLÀ EN EL MARC DEL FIRESTANY 2016

El Consell Comarcal impulsa el coneixement de la gestió de la fracció orgànica a través de l’autocompostatge i difon el nou projecte d’autocompostatge comunitari que s’implantarà als municipis de Sant Miquel de Campmajor, Crespià, Esponellà i Palol de Revardit

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha muntat un estand al Firestany de Banyoles que se celebra aquest cap de setmana del 19-20 de novembre per donar a conèixer el compostatge casolà i la nova campanya d’implantació del compostatge comunitari a la comarca.

L’estand reprodueix una àrea de compostatge comunitari, com les que s’han muntat els darrers dies als municipis abans esmentats, que inclou un tancat de fusta tractada, dos compostadors de 700 litres de capacitat, un bagul per a l’estructurant i les eines necessàries per fer compostatge; airejadors, pales, forques, etc. També s’ha muntat un petit hort per representar que a través del compostatge podem tancar el cicle de la matèria orgànica, si tenim hort o jardí i utilitzem el compost resultant com a adob.

Les xifres del compostatge domèstic

En els últims anys, el Pla de l’Estany ha fet un gran desplegament del compostatge domèstic. En l’actualitat hi ha 531 compostadors en servei repartits per tota la comarca. Ara els municipis de Sant Miquel de Campmajor, Crespià, Esponellà i Palol de Revardit fan un pas més i aposten per gestionar la fracció orgànica exclusivament a través del compostatge. Segons dades de l’estadística de recollida selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya, l’any 2015, es van tractar a través de l’autocompostatge 140,30 tones de residus orgànics al Pla de l’Estany, el que representa un 1% del total dels residus generats a la comarca.

Disponible la memòria de residus de 2015

Disponible la memòria de residus de 2015

Generació de residus municipals totals

Per segon any consecutiu, després de 6 anys consecutius de davallades, s’incrementa la generació de residus municipals a la comarca. Aquest augment coincideix amb certs indicis de recuperació econòmica.

En el període 2007-2013 cada any hi havia una disminució anual en la producció total de residus municipals (rebuig + recollida selectiva). Aquest any 2015 la generació de residus municipals a la comarca ha augmentat un 0,5% .

generació2015

Malgrat això el Pla de l’Estany es troba l’any 2015 amb nivells de generació de residus similars als que es produïen l’any 2000.

Atès que han augmentat els residus municipals totals en un 0,5% i la població de la comarca ha disminuït un 0,1%, aquest any ha augmentat la ràtio de la generació de residus municipals totals per càpita passant d’1,27 Kg per habitant i dia l’any 2014 a 1,28 Kg per habitant i dia l’any 2015, similar als residus que generava un habitant de la comarca l’any 2012 i també el 1995.

Això ens fa suposar que en els darrers sis anys hi ha hagut clarament una influència de la conjuntura econòmica que afecta a la generació total de residus i, de manera específica, també als resultats de la recollida selectiva. Malgrat això aquest any 2015, que continua una certa recuperació econòmica observada l’any 2014, hi ha hagut un increment en la generació de residus a la comarca. En general han augmentat tots els residus a excepció del cartró i l’orgànica domèstica que porta 2 anys baixant. La disminució d’aquesta última fracció s’interpreta com un relaxament en els hàbits en la separació d’aquesta fracció ja que va ser l’última recollida que es va posar en servei.

Recollida selectiva

Aquest any torna a augmentar la recollida selectiva en contenidors al carrer a tota la comarca després de 2 anys de davallada. Aquest augment, l’any 2015, respecte l’anterior, ha estat d’un 1,1% (s’hi hi sumem el cartró de la deixalleria l’augment ha estat del 1,2%). Segurament enguany es pot atribuir aquesta recuperació de la recollida selectiva i de la generació de residus en general a la situació d’increment de l’activitat econòmica que s’ha detectat els darrers trimestres del 2014 i durant el 2015.

Tanmateix el % de recollida selectiva sobre el total de residus municipals ha tornat a augmentar aquest any 2015 després de tres anys seguits de disminuir, tal i com es pot observar a la figura 3. S’han recollit selectivament 5.417,23 tones, un 1,3% més que l’any anterior, que representen el 36,9% dels residus municipals generats a la comarca.

L’augment de la recollida selectiva experimentada el 2015 es deu a una discret augment de la quantitat de residus recollits a la deixalleria (si s’hi sumen els voluminosos, el tèxtil i la poda i les fustes dels ajuntaments) amb un augment del 2,1%. També augmenta la recollida de residu verd en contenidors al carrer en un 1,9%, la FORM comercial també està donant bons resultats amb un augment del 8,8% i el Vidre i els Envasos augmenten un 3,1% i un 3,8% respectivament.

recsel2015

Rebuig entrat a l’abocador

Aquest any 2015 és el segon any que augmenta l’entrada de rebuig a l’abocador provinent dels residus municipals dels pobles de la comarca des de l’any 2004. Aquest increment es de tan sols 2 tones ja que aquest any no es comptabilitzen els residus provinent de la neteja viària. La causa més evident doncs és la lleugera recuperació econòmica ja observada l’any passat malgrat que hi ha una certa disminució de la població de la comarca.

El total del rebuig dels residus domèstics i comercials dels municipis de la comarca entrats a l’abocador comarcal el passat any 2015 va ser de 9.260,72 tones, amb un increment del 0,02 % respecte l’any 2014, tenint en compte que enguany no s’hi compten els residus provinents de la neteja viària.

rebuig abocador

Dades per tipologia de residu

Tipus

Contenidor

Núm. de contenidors

Tones recollides

Variació respecte 2014

Vidre

 cont_vidre

234

647,82

3,1%

Envasos

 cont_envasos

239

582,78

3,8%

Paper i Cartró

 cpaper

230

614,33

-2,7%

Cartró comercial

 paper_cartroPAP2

307,75

-2,9%

FORM domèstica

 icoformdom

254

845,17

-2,5%

FORM comercial

 bujols_form_240_memo

118

432,25

8,8%

Rebuig comercial

 bujols_rebuig_700_memo

201

1.057,68

5,9%

Rebuig domèstic

 cont_conv

598

8.203,04

-0,7%

Residu Verd        (en contenidors al carrer)

 verd

70

1.023,90

1,9%

Deixalleria i Altres (voluminosos, tèxtil, fustes i poda ajuntaments)

logodeixalleria

963,23

2,1%

TOTAL

 

 

14.677,95

0,5%

Podeu consultar la memòria sencera a la pàgina web de medi ambient.

MEMORIA2015_FINAL

Separes? Ara a Serinyà, Fontcoberta, Porqueres i Banyoles

Separes? Ara a Serinyà, Fontcoberta, Porqueres i Banyoles

A partir d’aquest mes de març el punt informatiu de reforç de la recollida selectiva que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany juntament amb el COIET serà itinerant per diversos municipis de la comarca.

Després de la bona acollida que ha tingut aquests últims anys al mercat de Banyoles s’ha decidit portar-lo a diferents municipis de la comarca. D’aquesta manera s’intenta fer més visible els serveis que en matèria de recollida de residus presta el Consell Comarcal a tots els ciutadans de la comarca.

El punt informatiu a partir del mes de març visitarà les poblacions de Serinyà, Porqueres, Fontcoberta (Melianta) i Banyoles els dies que aquests pobles tinguin mercat 1 vegada al mes.

S’aprofitarà aquest punt informatiu per repartir kits de l’orgànica (cubells + bosses compostables) i resoldre dubtes sobre la recollida selectiva. Aquest punt informatiu també servirà per divulgar els serveis que presta el COIET com a àrea especialitzada del Consell Comarcal quan a la gestió de residus; deixalleria, recollida de trastos i de residu verd.

A continuació es llisten els dies que el punt informatiu pararà a cada municipi:

Serinyà (davant Bar Bypass de 9 a 12h)

1r divendres feiner:

·         4 de març

·         1 d’abril

·         6 de maig

·         3 de juny

·         1 de juliol

·         2 de setembre

·         7 d’octubre

·         4 de novembre

·         2 de desembre

Porqueres (Plaça Major de 9 a 12h).

2n divendres feiner:

·         11 de març

·         8 d’abril

·         13 de maig

·         10 de juny

·         8 de juliol

·         9 de setembre

·         14 d’octubre

·         11 de novembre

·         9 de desembre

Fontcoberta (Plaça Catalunya de 9 a 12h)

3r dilluns feiner:

·         14 de març

·         18 d’abril

·         30 de maig

·         20 de juny

·         18 de juliol

·         19 de setembre

·         17 d’octubre

·         21 de novembre

·         19 de desembre

Banyoles (Plaça Turers de 9 a 12h)

4t dimecres feiner:

·         30 de març

·         27 d’abril

·         25 de maig

·         29 de juny

·         27 de juliol

·         28 de setembre

·         26 d’octubre

·         30 de novembre

·         14 de desembre

EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY PROMOU LA RECOLLIDA I EL RECICLATGE DE LES CÀPSULES DE CAFÈ

Ha signat un conveni amb l’empresa Nestlé perquè en faci el tractament

El Consell del Pla de l’Estany ha signat un conveni de col·laboració amb l’empresa Nestlé per promoure la recollida i el reciclatge de les càpsules de plàstic i d’alumini de cafè que procedeixen de les deixalleries de la comarca. Aquesta actuació s’ha iniciat el mes d’octubre, tant a la deixalleria comarcal com a la mòbil.

Les càpsules de cafè, que s’han anat popularitzant en els darrers anys, han suposat un problema de gestió amb els sistemes actuals de recollida. En ser un producte que porta incorporats matèria orgànica (cafè) i plàstic i alumini, tot junt, no pot anar al contenidor d’orgànica ni tampoc al d’envasos. Per tant, en principi, calia dipositar-lo directament al contenidor de rebuig però es perdia la possibilitat de reciclatge dels seus materials amb el conseqüent impacte ambiental.

Aquest fet ha comportat que en els darrers anys s’han anat succeint i incrementant les peticions ciutadanes al Pla de l’Estany per disposar d’un lloc específic per poder dipositar les càpsules de cafè, ja sigui a la deixalleria fixa o mòbil o en els punts de venda i que aquestes puguin ser tractades i gestionades correctament. A més, la normativa vigent obliga als productors a promoure el reciclatge o recuperació dels seus residus, assumint la devolució, gestió i cost de recollida i tractament d’aquests productes.

Fruït d’aquest convIMG_0611eni, l’empresa Nestlé es compromet a retirar i a tractar, sense cap limitació de volum o de marca i de forma gratuïta, les càpsules mono dosis de plàstic i d’alumini amb tot el seu contingut que siguin recollides per les deixalleries del Consell Comarcal. Aquesta recollida es portarà a terme a la deixalleria comarcal de Puigpalter de forma periòdica.

L’empresa ha proporcionat al Consell, i de forma gratuïta, unes bosses per a ser col·locades en els contenidors i que serviran per dipos
itar les càpsules objecte de la recollida i fer-ne el seu transport a les plantes de tractament. A mode d’exemple, les càpsules de plàstic s’identifiquen com a Nescafé Dolce Gusto i les d’alumini com a Nespresso. L’acord tindrà una durada d’un any i es podrà prorrogar de forma periòdica.

Nestlé Espanya, en el seu compromís amb el medi ambient, porta desenvolupant des del 2011 un ambiciós pla de reciclatge integral de càpsules. Actualment existeixen 882 punts de recollida tant en punts nets fixos i rutes de punts nets distribuïts entre Catalunya, el País Basc, Comunitat Valenciana, Andalusia, Aragó, Palma de Mallorca i la Rioja, el que representa una cobertura de població de més de 11,5 milions de persones.

IMG_0636 IMG_0638

Disponible la memòria de recollida de residus de l’any 2014

Generació de residus municipals totals

Després de 6 anys consecutius de davallades, s’incrementa la generació de residus municipals a la comarca. Aquest augment coincideix amb un petit increment de la població a la comarca i certs indicis de recuperació econòmica.

En el període 2007-2013 cada any hi havia una disminució anual en la producció total de residus municipals (rebuig + recollida selectiva). Per primer cop doncs s’inverteix la tendència i aquest any 2014 la generació de residus municipals a la comarca ha augmentat un 3,2%.

generacióRM14

Per tant el Pla de l’Estany es trobava el 2014 amb nivells de generació de residus similars als que es produïen l’any 2012.

Atès que han augmentat els residus municipals totals en un 3,2% però la població de la comarca només ha augmentat un 0,7%, aquest any ha augmentat la ràtio de la generació de residus municipals totals per càpita passant d’1,24 Kg per habitant i dia l’any 2013 a 1,27 Kg per habitant i dia l’any 2014, similar als residus que generava un habitant de la comarca l’any 2012 i també el 1995.

Això ens fa suposar que en els darrers 6 anys hi ha hagut clarament una influència de la conjuntura econòmica que afecta a la generació total de residus i, de manera específica, també als resultats de la recollida selectiva. Per contra aquest any 2014 sembla ser que la generació de residus ens indica un cert repunt de l’activitat econòmica.

Recollida selectiva

Aquest any augmenta la recollida selectiva en contenidors al carrer a tota la comarca després de 2 anys de davallada. Aquest augment, l’any 2014, respecte l’anterior, ha estat d’un 2,8%. Aquest augment és semblant a l’augment experimentat de tones de rebuig entrades a l’abocador en percentatge. Com hem dit segurament es pot atribuir aquesta recuperació de la recollida selectiva, i de la generació de residus en general, a la situació d’increment de l’activitat econòmica que s’ha detectat els darrers trimestres del 2014.

Tanmateix el % de recollida selectiva sobre el total de residus municipals ha tornat a augmentar aquest any 2014 després de tres anys seguits de disminuir, tal i com es pot observar a la figura 3. S’han recollit selectivament 5.349 tones, un 4,2% més que l’any anterior, que representen el 36,6% dels residus municipals generats a la comarca.

L’augment de la recollida selectiva experimentada el 2014 es deu a una discret augment de la quantitat de residus recollits a la deixalleria (si s’hi sumen els voluminosos, el tèxtil i la poda i les fustes dels ajuntaments) amb un augment de l’11,1%. També augmenta la recollida de residu verd en contenidors al carrer en un 8,4% i el cartró comercial també està donant bons resultats amb un augment del 8%.

recsel2014

Rebuig entrat a l’abocador

Després de 9 anys consecutius de davallada del nombre de tones de residus domèstics i comercials dels municipis de la comarca entrats a l’abocador de Puigpalter enguany han augmentat en 239 tones. Per tant sembla ser que això indicaria un petit repunt de l’activitat econòmica que es reflecteix en la generació de residus sumat a un petit increment de la població de la comarca del 0,7%.

El total del rebuig dels residus domèstics i comercials dels municipis de la comarca entrats a l’abocador comarcal el passat any 2014 va ser de 9.259 tones, amb un increment del 2,6 % respecte l’any 2013.

rebuig entrat a l'abocador2014

Dades per tipologia de residu

Tipus

Contenidor

Núm. de contenidors

Tones recollides

Variació respecte 2013

Vidre

 cont_vidre

236

628,60

-0,6%

Envasos

 cont_envasos

238

561,26

1,1%

Paper i Cartró

 cpaper

231

631,24

1,3%

Cartró comercial

 paper_cartroPAP2

317,07

8,0%

FORM domèstica

 icoformdom

259

866,43

-0,7%

FORM comercial

 bujols_form_240_memo

127

397,29

3,8%

Rebuig comercial

 bujols_rebuig_700_memo

198

998,34

-3,4%

Rebuig domèstic

 cont_conv

595

8.260,79

3,4%

Residu Verd        (en contenidors al carrer)

 verd

68

1.004,50

8,4%

Deixalleria i Altres (voluminosos, tèxtil, fustes i poda ajuntaments)

logodeixalleria

943,02

11,1%

TOTAL

 

 

14.608,54

3,2%

Podeu consultar la memòria sencera a la pàgina web de medi ambient.

Portada2014